DAB je sudjelovao na radionici "Novosti koje donosi pristupanje RH jedinstvenom sanacijskom mehanizmu" održanoj 2.12.2019.g. u HNB-u

Dana 2. prosinca 2019.godine u organizaciji Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) u suradnji sa Jedinstvenim sanacijskim odborom (dalje: SRB) i Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: DAB) održana je radionica pod naslovom "Novosti koje donosi pristupanje Republike Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu" na kojoj su sudjelovale predstavnice DAB-a direktorica Agencije Marija Hrebac i specijalist analitičar sanacija institucija Branka Križanić.

Donošenjem odluke Europske središnje banke (dalje: ECB) o uspostavi bliske suradnje Hrvatska će, u skladu s propisima, postati punopravna država članica sudionica tzv. participating member state u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu tzv. Single Resolution Mechanism (dalje: SRM).

Sudjelovanje Hrvatske u SRM-u donijet će određene promjene u dosadašnjem načinu poslovanja.

Najveća je novost sudjelovanje predstavnika Hrvatske u odlučivanju i rukovođenju Jedinstvenim sanacijskim odborom tzv. Single Resolution Bord (dalje: SRB) s ostalim predstavnicima država članica Bankovne unije. Pristupanje Hrvatske u Bankovnu uniju očekuje se sredinom 2020.godine.

DAB kao nacionalno sanacijsko tijelo koje prikuplja godišnje doprinose za sanaciju će prilikom ulaska u jedinstveni sanacijski mehanizam biti dužan prikupiti i izvršiti prijenos sredstava iz nacionalnoga sanacijskog fonda u Jedinstveni fond za sanaciju tzv. Single Resolution Fund (dalje: SRF). S detaljima u vezi s tom obavezom SRB i DAB upoznat će banke u proljeće iduće godine.