Zakoni i Propisi

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osnovana je 24. svibnja 1994. godine Zakonom o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine broj  44/94, 79/98, 19/99, 35/00 i 60/04). Agencija je osnovana kao samostalna pravna osoba, a njezin osnivač je Republika Hrvatska.

Sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine broj 19/15) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je i ovlašteno sanacijsko tijelo za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u RH za kreditne institucije i investicijska društava.

Propisi Republike Hrvatske u potpunosti su usklađeni s odredbama Direktive 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o programima osiguranja depozita i Direktive 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o Izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ, te Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.